PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Všeobecné přepravní podmínky pro drážní nákladní dopravu

Ostravská dopravní společnost – Cargo a.s.

Účinnost od 1. 1. 2021

 

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Tyto „Všeobecné přepravní podmínky“ (dále jen VPP) vydává dopravce Ostravská dopravní společnost – Cargo a.s. (dále jen „ODC“ nebo „Dopravce“) k provádění železničních přeprav a platí pro každou přepravu realizovanou na základě smlouvy o přepravě věci (dále jen smlouva o přepravě) v železniční dopravě, uzavřené mezi Dopravcem a Odesílatelem (dále také „Zadavatelem přepravy“). Po uzavření smlouvy o přepravě se tyto VPP stávají její nedílnou součástí, a to ve znění platném a účinném v den uzavření této smlouvy (popř. dodatku k této smlouvě).
 2. Dopravce je oprávněn k provozování neveřejné drážní nákladní dopravy svým jménem na území České republiky a Slovenské republiky.
 3. Dopravce se řídí základním právním předpisem pro přepravu vozových zásilek ve veřejné drážní dopravě – Nařízením vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č. 1/2000 Sb. V platném znění, ustanoveními vícestranných smluv např. VSP (AVV).
 4. Dopravce se řídí v mezinárodní přepravě Jednotnými právními předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM – Přípojek B k Úmluvě, CUV – Přípojek D k Úmluvě, RID – Přípojek C k Úmluvě) a obecně platnými právními předpisy.

 

Článek 2 – Druh a rozsah poskytované služby

 1. Dopravce přepravuje vozové zásilky a železniční vozy na základě smlouvy o přepravě sjednané se Zadavatelem přepravy.
 2. Dopravce přepravuje vozové zásilky v železničních vozech vlastních, pronajatých případně ve vozech zadavatele nebo Třetí strany.
 3. Jestliže Držitel vozu, který má být dle pokynů zadavatele přepravy použit pro přepravu, není smluvní stranou pro smlouvu VSP (AVV), musí být před zahájením přepravy uzavřena samostatná smlouva o použití vozů mezi Dopravcem a tímto Držitelem vozů.

 

Článek 3 – Práva a povinnosti Dopravce a zadavatele

 1. Na základě uzavřené smlouvy o přepravě se Dopravce zavazuje přepravit vozovou zásilku nebo železniční vůz dle sjednaných podmínek.
 2. Realizace přeprav je podmíněna objednáním přepravy ze strany Zadavatele v termínu platnosti nabídky s tím, že přeprava bude Zadavatelem objednána k provedení s předstihem minimálně 14 dnů ode dne plánovaného provedení přepravy. Samotná realizace však podléhá potvrzení objednávky ze strany Dopravce, které bude závislé na kapacitních možnostech k datu provedení přepravy.
 3. Dopravce převezme zásilku k přepravě s vyplněnými průvodními doklady a její převzetí potvrdí Odesílateli.
 4. Dopravce je odpovědný za činnosti vykonávané v průběhu platnosti smlouvy o přepravě jeho zaměstnanci.
 5. Dopravce je oprávněn provedení části přepravy zajistit u Třetí strany. Avšak za splnění přepravy vůči zadavateli přepravy odpovídá výhradně Dopravce.
 6. Dopravce je oprávněn, před přijetím zásilky k přepravě, přezkoumat její stav, hmotnost a obsah, technický stav železničního vozu, úplnost a správné vyplnění průvodních dokladů a soulad zásilky s ustanoveními přepravní smlouvy, odpovědnost však zůstává na zadavateli přepravy dle CIM/COTIF.
 7. V případě, že Dopravce zjistí dle předchozího bodu tohoto článku nedostatky, požádá Zadavatele o sjednání nápravy. Po odstranění všech nedostatků, Dopravce převezme zásilku k přepravě.
 8. Dopravce odpovídá za škody vzniklé na zásilce od okamžiku jejího převzetí od Odesílatele, případně Třetí strany až do jejího vydání Příjemci, případně Třetí straně, pokud není odpovědnosti zproštěn v souladu se závaznými předpisy článku 22 CIM (zejména § 2 a § 3).
 9. Dopravce neodpovídá za kvalitativní znaky přepravovaného zboží.
 10. Zadavatel přepravy je plně odpovědný za správnost údajů uvedených v průvodních dokladech.
 11. Musí se respektovat maximální ložné limity vozů (ložná míra) a dohodnutá maximální hmotnost vozové zásilky.
 12. Zadavatel přepravy je povinen v průběhu přepravy spolupracovat s Dopravcem, v případě, bude-li k tomu vyzván, např. k udělování závazných pokynů k manipulaci s přepravovanou zásilkou, aktualizací přepravních dispozic apod.
 13. Plombování vozů musí provést Odesílatel nebo nakládací společnost určená Odesílatelem.
 14. Zadavatel přepravy je povinen zajistit a předat dopravci při přepravě vybraných výrobků doklady vyžadované zákonem 353/2003 Sb. V platném znění. Doklady vyžadované tímto zákonem musí být k dispozici v okamžiku kontroly ze strany celní správy, která vykonává správu spotřebních daní na území České republiky a nelze je předložit ke kontrole dodatečně. Správce daně zajistí vybrané výrobky, případně i dopravní prostředek, pokud zjistí, že se dopravují bez dokladů.
 15. Pokud se jedná o dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, zásilku musí doprovázet
 16. a) Listinný stejnopis elektronického průvodního dokladu nebo
 17. b) obchodní doklad, ve kterém je uveden referenční kód (ARC).
 18. Zadavatel přepravy (odesílatel) je povinen předat elektronický průvodní doklad nebo obchodní doklad, ve kterém je uveden referenční kód (ARC) osobě, která vybrané výrobky přepravuje. Tento kód ARC může být zapsán i v nákladním listu CIM. Pokud ale zápis bude špatný nebo nečitelný, z pohledu celní správy se opět jedná o přepravu bez dokladů.
 19. V případě dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě EU a jsou doprovázeny přes daňové území České republiky, musí zásilku doprovázet Zjednodušený průvodní doklad.
 20. Odesílatel je povinen v případě, že se nejedná o vybraný výrobek přepravovaný podmíněně bez spotřební daně, uvést v NL CIM v rubrice pojmenování zboží prohlášení, že k zásilce nemusí být vystaveny doklady vyžadované zákonem o spotřebních daních.

 

Článek 4 – Práva smluvních partnerů v průběhu a po skončení přepravy

 1. Zadavatel přepravy má právo požádat o změnu přepravní smlouvy, pokud ještě nebyla přeprava ukončena a zásilka nebyla dosud vydána Příjemci uvedenému v nákladním listu a pokud to právní předpisy nezakazují.
 2. Předmětem žádosti Zadavatele přepravy o změnu přepravní smlouvy mohou být zejména tyto případy:

– ukončení přepravy na cestě,

– vrácení zpět do místa odkud byla zásilka přepravována,

– vydání zásilky jinému Příjemci než je uveden v nákladním listu,

– vydání zásilky v jiném místě určení než je uvedeno v nákladním listu.

 1. Dopravce se zavazuje žádosti Zadavateli vyhovět, pokud je změna přepravní smlouvy proveditelná a provedením změny nedojde k narušení provozu Dopravce.
 2. Zadavatel se zavazuje uhradit Dopravci náklady vzniklé v důsledku provedení změny přepravní smlouvy.

 

Článek 5 – Další přepravní listiny

 1. Dalšími přepravními listinami se pro účely plnění smlouvy o přepravě Dopravcem rozumí všechny listiny nutné ke splnění úkonů celních nebo jiných orgánů státní správy.
 2. Zadavatel přepravy odpovídá za doložení všech listin potřebných k uskutečnění přepravy.
 3. Zadavatel je povinen uhradit Dopravci škody, které vzniknou z důvodu neúplnosti nebo nesprávnosti údajů předložených listin nebo údajů v předložených listinách.
 4. Dokud nebude požadovaná dokumentace Objednatelem poskytnuta, Dopravce má právo odmítnout přepravu.
 5. Zadavatel přepravy je oprávněn si nechat zásilku pojistit, o čemž bude Dopravce informovat a poskytne mu doklad potvrzující tuto skutečnost. Tento doklad se tak stává další průvodní listinou.
 6. V případě přepravy zvlášť cenného zboží si Dopravce vyhrazuje právo vyžadovat pojištění takové zásilky, přičemž je připraven poskytnout Zadavateli přepravy potřebnou součinnost nebo i sjednat pojistku jménem zadavatele přepravy.

 

Článek 6 – Zboží přepravované za zvláštních podmínek a zboží vyloučené z přepravy

 1. Zásilky, které při přepravě nebo uložení mohou svými vlastnostmi způsobit výbuch, požár, poškození vozů, drážních zařízení nebo jiných věcí, jakož i úraz, otravu, popálení nebo onemocnění osob, se považují za nebezpečné. Podmínky pro jejich přepravu jsou vymezeny:

– pro mezinárodní přepravy dle Úmluvy COTIF v RID,

 1. Dopravce vylučuje z přepravy radioaktivní látky a výbušniny.
 2. Dopravce realizuje přepravu odpadů dle platných právních podmínek.

 

Článek 7 – Přebírání vozové zásilky nebo prázdných vozů Dopravcem od Odesílatele a její vydávání Příjemci

 1. Odesílatel po naložení vozové zásilky nebo po připravení prázdného vozu předá Dopravci vyplněné průvodní listiny.
 2. Dopravce je oprávněn překontrolovat obsah zásilky nebo stav přepravovaného vozu, pokud si smluvní strany tento úkon přímo nesjednaly ve smlouvě o přepravě.
 3. Dopravce potvrdí převzetí vozové zásilky nebo prázdného vozu k přepravě zápisem v nákladním listě nebo ve vozovém listě a vydáním druhopisu Odesílateli.
 4. Dopravce vydá v místě určení vozovou zásilku nebo prázdný vůz Příjemci, který je zapsán v nákladním listu.
 5. Příjemce potvrdí převzetí vozové zásilky na určeném díle průvodního dokladu.

 

Článek 8 – Postup při nakládce, balení zásilek, označování zásilek, postup při poškození zásilky

 1. Zadavatel přepravy nakládá vozovou zásilku v zásadě sám, pokud smlouvou o přepravě není sjednáno jinak.
 2. Ve smlouvě o přepravě sjednají smluvní strany lhůtu pro ložnou manipulaci.
 3. Zadavatel je povinen oznámit Dopravci ukončení nakládky.
 4. Zadavatel přepravy je povinen učinit taková opatření, aby vozová zásilka byla zajištěna proti odcizení a proti poškození a aby nezpůsobila škodu na jiné zásilce nebo na železničním voze.
 5. Zadavatel je povinen naložit vozovou zásilku v souladu Nakládacími směrnicemi UIC, obecně závaznými normami, případně dalšími dohodnutými pravidly.
 6. Vyžaduje-li to povaha zásilky je Zadavatel povinen zásilku označit tak, aby bylo zřejmé, jak se má se zásilkou manipulovat a jak se má v případě potřeby ukládat.
 7. Pokud dojde v průběhu přepravy k poškození přepravované zásilky je Dopravce povinen prokazatelně informovat Zadavatele přepravy. Zástupce Dopravce sepíše o zjištěné škodě protokol (Komerční zápis). Zadavatel přepravy rozhodne, jak má Dopravce s poškozenou zásilkou dále naložit.
 8. Pokud Zadavatel přepravy nepodá Dopravci do 24 hodin od oznámení o poškození žádnou zprávu, jak se zásilkou naložit, učiní sám taková opatření, aby zabránil vzniku dalších škod na zásilce, a o provedených opatřeních Zadavatele prokazatelně informuje.

 

Článek 9 – Postup při poškození železničního vozu

 1. Zadavatel přepravy odpovídá za to, že manipulace při nakládce a vykládce bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození železničního vozu.
 2. Zadavatel přepravy však neodpovídá dle bodu 1 tohoto článku za poškození železničního vozu, pokud poškození způsobí při nakládce nebo vykládce Dopravce.
 3. Jestliže při ložné manipulaci dojde k poškození vozu, sepíše o tom zástupce Dopravce „Protokol o škodě pro nákladní vozy“, který je uveden v Příloze č. 4 VSP.
 4. Dojde-li k poškození vozu v průběhu přepravy, rozhodne Dopravce, zda bude zásilka v tomto poškozeném voze přepravená dle sjednané smlouvy o přepravě. Pokud nelze v poškozeném voze přepravu dokončit dle sjednané přepravní smlouvy, oznámí Dopravce Zadavateli přepravy přerušení plnění smlouvy o přepravě a vyzve jej, aby rozhodl, jak má Dopravce se zásilkou naložit.
 5. Pokud zadavatel přepravy nepodá Dopravci do 24 hodin od oznámení o poškození vozu žádnou zprávu, jak se zásilkou naložit, učiní taková opatření, aby zabránil vzniku škod na zásilce, a o provedených opatřeních Zadavatele prokazatelně informuje.

 

Článek 10 – Postup Dopravce při dopravní nehodě, požáru, poškození nákladu nebo jiné mimořádné události

 1. Pokud dojde při mimořádné události k poškození přepravované zásilky nebo železničního vozu přepravovaného jako zásilku, je Dopravce povinen neprodleně o tom informovat Zadavatele přepravy.
 2. V případě, kdy dojde při přepravě k mimořádné události, kterou nemohl Dopravce odvrátit, je neplnění smlouvy o přepravě posuzováno jako vliv vyšší moci.

 

Článek 11 – Nároky z přepravy, postup při poškození nebo ztrátě zásilky

 1. Dopravce odpovídá za škody vzniklé na zásilce poškozením nebo ztrátou zásilky po dobu od jejího převzetí do předání Příjemci, pokud neprokáže, že byla způsobena:

-Zadavatelem, Odesilatelem nebo Příjemcem

-zvláštními vadami zboží (např. vnitřní zkázou, ubýváním)

-nedodržením nakládacích předpisů-okolnostmi, kterým Dopravce nemohl zabránit a jejichž následky nemohl odvrátit.

 1. Dále je Dopravce zproštěn odpovědnosti v případech stanovených v CIM u přeprav v působnosti úmluvy COTIF.
 2. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zásilky, uplatňuje své nároky vůči Dopravci oprávněný Zadavatel přepravy, a nebo jeho zplnomocněnec.
 3. O poškození nebo ztrátě zásilky sepíše Dopravce komerční zápis a postupuje v souladu s předpisy uvedenými vč. 1, odst. 4 těchto VPP.

 

Článek 12 – Cena a platební podmínky

 1. Zadavatel se zavazuje zaplatit Dopravci za přepravy přepravné („Cena“) ve výši stanovené cenovou nabídkou a případné prokazatelné vícenáklady související s realizací přeprav.
 2. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 3. Při změně kurzu CZK/EUR o více než 5 % oproti kurzu stanovenému Českou národní bankou (ČNB) v den vydání cenové nabídky si Dopravce vyhrazuje právo jednostranně cenu změnit. Tuto kurzovou korekci Ceny je Dopravce oprávněn realizovat opakovaně.
 4. Pro stanovení ceny Dopravce použije skutečnou hmotnost zásilky zaokrouhlenou matematicky na celé tuny, pokud není mezi Dopravcem a Zadavatelem dohodnuto jinak. V případě rozdílné ceny pro různé hmotnostní stupně stejného parametru zásilky je hmotnostní stupeň vozu určen jako průměr hmotnosti na jednom voze zásilky.
 5. Do Ceny nejsou zahrnuty vlečkové poplatky ani jakékoliv další příplatky související s vlečkou odesílatele či příjemce, nestanoví-li cenová nabídka výslovně jinak.
 6. Cena bude Zadavatelem hrazena vždy na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného Dopravcem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dle § 435 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“).
 7. Daňové doklady – faktury, budou Dopravcem zasílány v listinné podobě na adresu Zadavatele. V případě dohody mezi Dopravcem a Zadavatelem je možno daňové doklady/faktury zasílat elektronicky ve formátu „pdf“ s tím, že tento způsob doručení zcela nahrazuje jejich doručení v listinné podobě.
 8. Povinností Zadavatele je provést úhradu daňového dokladu ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušném daňovém dokladu/faktuře, a to převodem na bankovní účet Dopravce uvedený v příslušném daňovém dokladu/faktuře. Nevyplývá-li z dohody mezi Dopravcem a Zadavatelem jinak, lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od data jejich vystavení, přičemž pouze v této lhůtě je Zadavatel oprávněn podat případné připomínky k formální správnosti příslušného daňového dokladu (a to na emailovou adresu finance@odos-cargo.cz).
 9. Příslušná faktura se považuje za řádně uhrazenou dnem připsání dlužné částky na bankovní účet Dopravce. Zadavatel při úhradě Ceny uvede jako variabilní symbol číslo příslušného daňového dokladu. Daňové doklady je možné uhradit také souhrnnou platbou se zasláním avíza na e-mailovou adresu finance@odos-cargo.cz.
 10. Veškeré náklady vyplývající z bankovních převodů při plnění finančních závazků Zadavatele vůči Dopravci jdou k tíži Zadavatele.
 11. V případě prodlení Zákazníka s úhradou dlužné částky vzniká Dopravci právo účtovat úrok z prodlení včetně nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
 12. Zadavatel není oprávněn započíst jakékoliv své závazky vůči Dopravci proti svým pohledávkám, které má Zadavatel vůči Dopravci, ani jakékoliv své pohledávky vůči Dopravci dát do zástavy a/nebo postupovat třetím subjektům bez předchozího písemného souhlasu Dopravce.

 

Článek 13 – Reklamační řízení

 1. Práva z přepravy vozových zásilek uplatňuje oprávněná osoba, tj. Zadavatel přepravy nebo Příjemce, resp. jejich zplnomocněnci reklamací u Dopravce.
 2. Reklamace musí být uplatňována bez zbytečného odkladu, a to buď písemnou formou, poštovní adresa Ostravská dopravní společnost – Cargo, U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava, nebo emailovou formou, email: obchod@odos-cargo.cz.
 3. Při uplatňování reklamace je oprávněná osoba povinna předložit originál průvodních listin, příp. jejich ověřenou kopii a doklady prokazující vznik škody, včetně stanovení její výše.
 4. Dopravce je povinný vyřídit podanou reklamaci do 30 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. V případě, že Dopravce vyzval oprávněnou osobu k předložení chybějících dokladů, lhůta na vyřízení reklamace se počítá ode dne, kdy byly Dopravci doručeny chybějící doklady. Kontaktní adresa pro vyřízení reklamací je obchod@odos-cargo.cz.

 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky sjednané smluvními stranami ve smlouvě o přepravě jsou závazné pro oba smluvní partnery, resp. Příjemce.
 2. Pokud jsou některé případy řešeny ve smlouvě o přepravě odlišně od těchto VPP, jsou pro obě smluvní strany závazná řešení obsažená v příslušných ujednáních smlouvy.
 3. Tyto VPP jsou zveřejněny na internetových stránkách Dopravce.
 4. Dopravce si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto VPP.
 5. Jestliže dojde ke změně těchto VPP v průběhu plnění smlouvy o přepravě, bude jimi tato smlouva dotčena pouze v případě uzavření dodatku obsahujícího předmětnou změnu.
 6. Strany smlouvy o přepravě se zavazují veškeré údaje, podklady a informace, které jim budou oznámeny v souvislosti s uzavřením smlouvy o přepravě, pokládat za důvěrné a tyto neposkytovat třetím osobám.
 7. Jakékoliv dohody Dopravce a Zadavatele přepravy, které by měly omezit anebo vyloučit odpovědnost z přepravní smlouvy, určenou závaznými předpisy např. zákonem, mezinárodními dohodami apod. a navrhnuté těmito VPP, jsou neplatné.

RYCHLÁ POPTÁVKA